CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kadrowo – płacowym. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu Kodeksu pracy, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Po ukończeniu szkolenia słuchacze powinni też sprawnie obsługiwać program komputerowy „Płatnik”. Uczestnik na koniec kursu podchodzi do egzaminu  i uzyskuje certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do certyfikowania lub osobę z akredytacją ICS.

Kurs jest kierowany do osób, które:

 1. Mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana);
 2. Chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Program szkolenia:

Liczba godzin – 68

 1. Kodeks pracy – 24 godz.
 2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 18 godz.
 3. Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem danych – 10 godz.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15 godz.
 5. Egzamin – 1 godz.

Szkolenie kończy się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (U. 2019 poz. 652);
 2. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną uczestnik kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku  kadrowo-płacowym.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)
 2. Regulamin Projektu (drukować w kolorze)
 3. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)