570-807-002
ELEKTRYK ELE.02.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (kurs bezpłatny)
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest darmowym kursem prowadzonym według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie czy wyższe. 
Aktualnosc1
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu . 
Po ukończeniu kursu, uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. 
Ukończenie kursu i zdanie egzaminu z kwalifikacji ELE.02. daje możliwość do dalszego kształcenia w zawodzie technik elektryk. 
Absolwent, który: uzyskał świadectwo ukończenia kwalifikacji ELE.02., posiada lub uzupełni minimum wykształcenie średnie, zda państwowy egzamin z kwalifikacji ELE.05. otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy Technik elektryk. 
Cykl kształcenia: 1 rok (egzamin w sesji zimowej)
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia w soboty i niedziele)

Liczba godzin: 468 h

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, pracowni montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych oraz pracowni obróbki ręcznej.

Kandydat po złożeniu niezbędnych dokumentów otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Badania można wykonać u lekarza medycyny pracy.

Kurs rozpocznie się po zebraniu minimum 20 uczestników. Centrum zastrzega możliwość nieuruchomienia kursu w przypadku braku wymaganej liczby słuchaczy .

 

ZASADY REKRUTACJI 2023/2024

 

UWAGA! Kandydaci, którzy uczestniczyli w dowolnym kursie organizowanym przez Centrum w ramach projektu unijnego składają wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie. Kandydaci, którzy nie uczestniczyli w naszych kursach składają komplet dokumentów.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

DOKUMENTY:

 1. REGULAMIN PROJEKTU – drukować w kolorze
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – drukować w kolorze
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – drukować w kolorze
 4. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU – drukować w kolorze
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SŁUCHACZY
 8. Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa)
 9. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
  zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie
 10. Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego kandydata zgodne z par. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support