570-807-002
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckziupolice.pl.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Treści niedostępne

 • na stronie nie zostały umieszczone filmy,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada

 • zwiększenie tekstu,
 • zmniejszenie tekstu,
 • skala szarości,
 • wysoki kontrast,
 • ujemny kontrast,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków,
 • wyraźna czcionka.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Staniszewska.
 • e-mail: [email protected]
 • Telefon: 570807002

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach w dwóch budynkach:

 

Budynek przy ul. Korczaka 53 (teren Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Policach)

 • główny wjazd do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach  usytuowany jest od strony ul. Kresowej w Policach,
 • szerokość drzwi umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich,
 • na terenie SOSW nr 1 znajduje się parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia administracyjne i ubikacja znajdują się na I piętrze, w budynku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne,
 • dostęp do I piętra ze względów technicznych nie jest dostosowany dla osób z niesprawnościami (wąskie schody, brak windy),
 • zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą na parter budynku przy wejściu do budynku,
 • tablica informacyjna o siedzibie Centrum,
 • w pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.

 

Budynek przy ul. Siedleckiej 6 (teren Zespołu Szkół im.Ignacego Łukasiewicza w Policach)

 • do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez oszklone drzwi zewnętrzne,
 • wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w budynku hali połączonej korytarzem z budynkiem głównym,
 • Centrum wynajmuje pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne na parterze,
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku hali sportowej połączonej korytarzem z budynkiem głównym,
 • w budynku znajduje się tablica informacyjna o siedzibie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach znajduje się parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • w pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support