CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Czas trwania nauki 1 rok (dwa semestry)

Elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Branżowej lub innych kursów zawodowych mogą być zwolnieni z przedmiotów wspólnych dla wszystkich zawodów

Po ukończeniu kursu, uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu z kwalifikacji ELE.02. daje możliwość do dalszego kształcenia w zawodzie technik elektryk

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

 

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
  4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
  5. Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły
  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  7. 1 zdjęcie