CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Harmonogram matur maj 2021 r.

 

Na egzaminy zdający wchodzą na teren szkoły bramą główną od ulicy Siedleckiej.

 

data

 

przedmiot

sala egzaminacyjna

godzina zgłoszenia się do wyznaczonego wejścia

wejście do szkoły

 

szatnia

4 maja

 

j. polski

(podstawowy)

 

Sala pomarańczowa

 

8:20

Wejście do hali od strony placu zabaw

 Szatnia nr 7

5 maja

 

matematyka (podstawowy)

Sala konferencyjna

8:20

Wejście do hali od strony placu zabaw

 

Szatnia nr 7

6 maja

 

j. angielski

(podstawowy)

Sala konferencyjna

 

8:30

Wejście do hali od strony placu zabaw

 

Szatnia nr 7

7 maja

j. angielski (rozszerzony)

Hala – wejście od biblioteki

 

8:35

Główne wejście do budynku szkoły

 

Sala 44

12

maja

 

 

biologia

Sala pomarańczowa

 

8:30

główne wejście do Hali – od strony parkingu

Szatnia główna hali

13 maja

j. niemiecki (podstawowy)

Sala konferencyjna

13:35

główne wejście do Hali – od strony parkingu

szatnia główna hali

 

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCYCH

 1. Na podstawie wytycznych CKE dotyczących organizowania egzaminów zewnętrznych z dn. 19 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zdających maturę w maju 2021r. obowiązują następujące zasady:
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Na egzamin nie może przyjść zdający, który przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. O zaistniałej sytuacji zdający niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Zdający wchodzi do budynku szkoły/Hali o wskazanej godzinie i wskazanym wejściem, zgodnie z HARMONOGRAMEM MATUR.
 6. Po wejściu do szkoły dokonany zostanie pomiar temperatury ciała weryfikujący stan zdrowia zdającego.
 7. Po dokonaniu pomiaru temperatury zdający jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przygotowanym przez szkołę płynem.
 8. W każdym dniu egzaminu zdający zobowiązany jest przynieść ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz inne wskazane w komunikacie CKE przybory pomocnicze (zgodnie z załączonym komunikatem CKE). W tym roku szkolnym szkoła nie zapewnia: długopisów, kalkulatorów, linijek, cyrkli, lupy oraz wody. Maturzyści nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie CKE o materiałach i przyborach pomocniczych oraz małą butelkę wody (mniej niż 1 litr). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem będą sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).
 11. Po dezynfekcji rąk zdający udaje się do wskazanej w Harmonogramie egzaminu sali egzaminacyjnej.
 12. W sytuacjach wyjątkowych (np. złe warunki atmosferyczne) zdający kieruje się do szatni wskazanej w Harmonogramie w celu pozostawienia rzeczy osobistych np. kurtki. W takiej sytuacji każdy zdający przynosi ze sobą przeźroczysty, foliowy worek, podpisany swoim nazwiskiem i imieniem, w którym będzie mógł zostawić swoje rzeczy osobiste. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w szatni na czas egzaminu. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 13. Czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający mogą zdjąć maseczkę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: a. podchodzi do zdającego nauczyciel, aby np. odpowiedzieć na zadane pytanie, b. wychodzi do toalety, c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 16. Zabrania się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 17. Po zakończonym egzaminie zdający zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia szkoły, tym samym wejściem, którym wszedł do budynku przed egzaminem.

Ważne terminy:

 1. zdający ma prawo przystąpić do wybranego egzaminu w tzw. terminie dodatkowym (1 – 15 czerwca 2021r.), jeżeli szczególne przypadki losowe lub zdrowotne uniemożliwiły mu przystąpienie do egzaminu w terminie głównym, tj. w maju 2021. W takiej sytuacji zdający najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składa do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (załącznik 6 do procedur).
 2. od 4 maja można odbierać w sekretariacie uczniowskim świadectwa ukończenia szkoły oraz loginy i hasła do serwisu SIOEO, za pośrednictwem którego od 5 lipca zdający będzie mógł sprawdzić wyniki matury. Przed odbiorem świadectw uczeń klasy kończącej naukę w szkole powinien wypełnić tzw. obiegówkę, za pomocą której rozlicza się z biblioteką i Internatem (dotyczy mieszkańców). Sposób uzupełniania karty obiegowej uczniowie ustalają z wychowawcą klasy.
 3. od 5 lipca 2021r. w siedzibie CKZiU przy ul. Korczaka 56 w Policach od godz. 11.30 będzie można odbierać świadectwa dojrzałości.
 4. do 12 lipca 2021r. – składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do terminu poprawkowego – dotyczy osób, które nie zdały wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego, pod warunkiem że przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony.
 5. 24 sierpnia 2021r. godz. 9.00 – termin poprawkowy.
 6. 10 września 2021r. – odbiór świadectw dojrzałości z sesji poprawkowej.
 7. składanie deklaracji o ponownym przystąpieniu do matury – do 7 lutego roku kalendarzowego, w którym zdający planuje podwyższyć wynik egzaminu, zaliczyć nie zdane egzaminy lub przystąpić do nowych przedmiotów.