CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia,
  • wykształcenie minimum podstawowe.

 

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E)

 

Szkolenia obejmują wiadomości z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

 

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej

 Uwaga! Ważność uprawnień ma ograniczony termin obowiązywania – wynosi 5 lat.

Po tym czasie należy je odnowić.