CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: zaoczny

 

Istotą pracy jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga w codziennych czynnościach domowych, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 1. Podstawy bhp
 2. Język migowy
 3. Język obcy w pomocy społecznej
 4. Podstawy psychologii i socjologii
 5. Komunikacja interpersonalna
 6. Podstawy pomocy społecznej
 7. Podstawy opieki nad osobą starszą
 8. Elementy terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Pracownia pierwszej pomocy
 2. Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
 3. Pracownia pomocy społecznej
 4. Praktyka zawodowa

Egzamin zewnętrzny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po zdaniu egzaminów zawodowych słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację SPO.02, a po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 5. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy.
 7. 2 zdjęcia