CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Czas trwania nauki 1 rok (dwa semestry)

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pozwala przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

 

Absolwent, który:

  • uzyskał świadectwa ukończenia kwalifikacji ELE.02.
  • posiada lub uzupełni minimum wykształcenie średnie
  • zda państwowy egzamin z kwalifikacji05

otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy Technik elektryk

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

 

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
  4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
  5. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej
  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  7. 1 zdjęcie