CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Kod kwalifikacji w ZRK: 3C521900010

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17.12.2018 r., poz. 1220).

Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w  przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.

Kwalifikacja adresowana jest do osób zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D, osób, które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D oraz osób, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

  • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,
  • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
  • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,
  • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,
  • dobiera parametry procesu druku 3D,
  • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
  • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,
  • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,
  • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa z komisją.