CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych . Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: typów maszyn, budowy urządzeń, konserwacji oraz bezpieczeństwa przy obsłudze. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT i uzyskaniem kwalifikacji.   

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 1. Posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.
 2. Jest pełnoletnia (ukończone 18 lat).

Program szkolenia:

Liczba godzin – 40

 1. Przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urządzeń- 2
 2. Budowa oraz eksploatacja urządzeń- 8 godz.
 3. Obowiązki operatora podestów ruchomych – 8 godz
 4. Konserwacja – 8 godz.
 5. BHP przy obsłudze podestów ruchomych – 2 godz.
 6. Zajęcia praktyczne – 10 godz.
 7. Egzamin – 2 godz.

Szkolenie winno zakończyć się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652);
 2. Zaświadczeniakwalifikacyjnego uprawniającego do obsługipodestów ruchomych przejezdnych na podstawie RozporządzeniaMinistra     Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie   sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu   przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008).

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)
 2. Regulamin Projektu (drukować w kolorze)
 3. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.