CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku operatora dźwigów towarowo – osobowych. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę  i umiejętności z zakresu m.in.: podziału, eksploatacji budowy, obsługi oraz bezpieczeństwa przy obsłudze dźwigów towarowo osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT i uzyskaniem kwalifikacji.   

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 1. Posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.
 2. Jest pełnoletnia (ukończone 18 lat).

Program szkolenia:

Liczba godzin – 42             

 1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym dźwigów – 2
 2. Podział oraz kwalifikacja dźwigów – 2 godz.
 3. Eksploatacja dźwigów towarowo- osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – 8 godz.
 4. Elektrotechnika w budowie dźwigów wind– 8 godz.
 5. Obsługa dźwigów towarowo osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – 8 godz.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze dźwigów  – 2 godz.
 7. Zajęcia praktyczne – 10 godz.
 8. Egzamin- 2 godz.

Szkolenie winno zakończyć się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (U. 2019 poz. 652);
 2. zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi dźwigów towarowo- osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii   z dnia 21 maja 2019 w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności   zaświadczeń  kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008).

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)
 2. Regulamin Projektu (drukować w kolorze)
 3. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.