CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Kod kwalifikacji w ZRK: 3C581700485

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 19 lipca 2017 r. poz. 704) – http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1

Kwalifikacja kierowana jest do przedstawicieli branży budowlanej (w tym uczniów szkół zawodowych i techników z branży budowlanej), osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także osób, które chcą się przekwalifikować i podjąć pracę w tym obszarze. Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Posiada także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej. Zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole. Wykazuje się kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi pracę na stanowiskach związanych z montażem stolarki budowlanej. Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji są szerokie. Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć pracę w firmach produkujących stolarkę budowlaną, w firmach zajmujących się wykonawstwem budowlanym, a także w zakresie własnej działalności gospodarczej. Zaangażowanie wielu znanych podmiotów, działających w branży budowlanej do przygotowania kwalifikacji daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.

Ukończenie kursu VCC przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Montowanie stolarki budowlanej” daje realne możliwości podjęcia pracy w zakresie montera stolarki budowlanej a zdobyte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dają gwarancję profesjonalnego wykonywania czynności w tym zakresie. Zaangażowanie wielu znanych polskich i zagranicznych firm, działających w branży budowlanej, daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu montowania stolarki budowlanej:

  • Posługuje się w sposób poprawny podstawowymi pojęciami z zakresu montażu stolarki budowlanej,
  • Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z właściwościami i parametrami stolarki budowlanej,
  • Posiada wiedzę na temat okien i drzwi balkonowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
  • Posiada wiedzę  na temat okien dachowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
  • Posiada wiedzę na temat drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
  • Posiada wiedzę na temat bram i krat, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
  • Posiada wiedzę na temat osłon przeciwsłonecznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
  • Zna zasady BHP i potrafi je stosować w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej.

Certyfikat zachowuje ważność przez 10 lat od dnia wydania certyfikatu.