CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku  kadrowo – płacowym. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę w obszarze rozliczeń czasu pracy m.in.: planowania czasu pracy, rozliczeń czasu pracy pracowników jedno- zmianowych oraz wielozmianowych jak również pracy w godzinach nadliczbowych, sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wypełniania karty ewidencji czasu pracy. Uczestnik na koniec kursu podchodzi do egzaminu i uzyskuje certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do certyfikowania lub osobę z akredytacją ICS.

 

Kurs jest kierowany do osób, które:

 1. Mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana);
 2. Chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym;
 3. Chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Program szkolenia:

Liczba godzin – 48

 1. Ogólne zagadnienia dotyczące czasu pracy – 4 godz.
 2. System i rozkład czasu pracy – 7 godz.
 3. Rozliczenie czasu pracy pracowników jedno i wielozmianowych – 8 godz.
 4. Praca w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta – 4 godz.
 5. Sporządzane grafików, harmonogramów i rozkładów czasu pracy – 12 godz.
 6. Ewidencja czasu pracy w praktyce- 12
 7. Test sprawdzający – 1 godz.

 

Szkolenie kończy się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (U. 2019 poz. 652);
 2. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne certyfikat uprawniające do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)
 2. Regulamin Projektu (drukować w kolorze)
 3. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)