CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Kurs umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Orientacyjna liczba godzin – 100 godz.

Kwalifikacja świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Potwierdza umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. Ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

Efekty uczenia się:

 1. Podstawy pracy z komputerem – 25 godz.
  • Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  • Wykonuje operacje na plikach i folderach oraz zarządza prostymi aplikacjami
  • Uzyskuje dostęp do sieci
 2. Podstawy pracy w sieci – 25 godz.
  • Korzysta z zasobów Internetu
  • Komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej
 3. Przetwarzanie tekstów – 25 godz.
  • Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji
  • Tworzy i formatuje dokumenty
  • Wstawia i formatuje tabele, wykresy, obrazy
  • Przygotowuje listy i koperty z użyciem korespondencji seryjnej
  • przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje
 4. Arkusze kalkulacyjne – 25 godz.
  • Dostosowuje arkusz kalkulacyjny do własnych preferencji
  • Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego
  • Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza
  • Tworzy wykresy
  • Formatuje i drukuje arkusz kalkulacyjny

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej

Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych