CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok

Tryb nauki: zaoczny

 

Asystent ma za zadanie dążyć do podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania. Pomaga w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń wynikających z wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych. Organizuje czas wolny, spotkania kulturalne, rekreację, kontakty społeczne oraz integruje ze środowiskiem.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy psychologii i socjologii
 3. Elementy pracy socjalnej
 4. Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 5. Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 2. Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
 3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych
 4. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Praktyka zawodowa.

Egzamin zewnętrzny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po zdaniu egzaminów zawodowych słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację SPO.01, po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Absolwent bez trudu znajdzie pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy.

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 5. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy.
 7. 2 zdjęcia