CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Ponadto absolwent ma rozumieć potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości.

Kurs skierowany jest do osób, które:

 1. mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana)
 2. chcą podjąć pracę na stanowisku księgowego
 3. prezentujące wysokie wartości etyczne
 4. zaangażowane są w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego.

Szkolenie zakresem obejmuje 82 godziny zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w soboty (z pominięciem świąt, długich weekendów i wakacji), w godzinach od 9:00 do 15:00 (po 7 godzin lekcyjnych).

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Słuchacze przystępują do dwugodzinnego, pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie oraz frekwencja min. 70% obecności stanowi podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Łącznie: 72 godziny

Wybrane zagadnienia publicznoprawne:

 1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
 2. VAT – ogólne zasady podatku
 3. Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
 4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
 6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Łącznie: 8 godzin

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu – rekrutacja lub dostępny w sekretariacie szkoły)
 2. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 3. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)